Stypendia NAWA ed. IV

Image
Trzy logotypy

  

Treść (rozbudowana)
Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników konkursu wniosków stypendium NAWA ed. IV

Komunikat
Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu wniosków stypendium NAWA ed. IV
z Projektu „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” realizowanego w ramach programu STER NAWA, zadanie 6, dla doktorantów na drugim i kolejnych latach kształcenia
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ

 

Komisja ds. Stypendium NAWA w składzie:

Przewodniczący:          prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

Sekretarz:                     dr hab. inż. Marcin Barburski prof. uczelni

Członkowie:                 dr hab. Szymon Grabowski, prof. uczelni, dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni

na posiedzeniu w dniu 16 października 2023 r., po rozpoznaniu wniosków, działając na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w projekcie: Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL”:

  1. Przyznała stypendium NAWA następującym Doktorantom ISD PŁ:

Lp

Nr albumu doktoranta ISD PŁ

1.

801714

2.

801678

3.

801677

4.

801613

5.

801455

6.

801713

7.

801657

8.

801715


 

  1. Nie przyznała stypendium NAWA następującym Doktorantom ISD PŁ:

Lp

Nr albumu doktoranta ISD PŁ

1.

801551

2.

801674

3.

801695

4.

801655

5.

801564

0
Komunikat w sprawie terminów składania dokumentów dotyczących stypendium NAWA

Komunikat
Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie terminów składania dokumentów dotyczących stypendium NAWA
z Projektu „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” realizowanego w ramach programu STER NAWA, zadanie 6, dla doktorantów na drugim i kolejnych latach kształcenia
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ – edycja IV

Na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w projekcie:
Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” niniejszym ustalam następujący harmonogram naboru:

DZIAŁANIE

TERMINY

UWAGI

Składanie Wniosków
przez Doktorantów/tki

02 – 10 października 2023 r.

Dokumenty są przyjmowane
w godzinach pracy Biura ISD PŁ

Dostarczanie wezwań
do uzupełnienia braków

do 10 października 2023 r.

Składanie uzupełnień
przez Doktorantów/tki

do 11 października 2023 r.

Publikacja wyników na stronie internetowej ISD PŁ

do 20 października 2023 r.

W zakładce projektu STER NAWA

Podpisywanie umów

od 30 października 2023 r.

W godzinach pracy Biura ISD PŁDokumenty należy dostarczać do Biura ISD PŁ:

ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, budynek A33, pok. 210,

Tylko w wersji papierowej, na wydruku kolorowym, kompletnie wypełnione wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

0
Archiwum Zapowiedź naboru na Stypendia NAWA ed. IV

Szanowni Doktoranci,

z przyjemnością informujemy, że Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ planuje uruchomić kolejny nabór wniosków na stypendia NAWA.

Rekrutacja zostanie zorganizowana analogicznie jak w poprzednich edycjach, na początku października tego roku, z dużym naciskiem na przyznanie stypendiów najwybitniejszym doktorantom, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, w tym opublikowanymi artykułami i aktywnym udziałem w konferencjach.

 

Stypendium NAWA może zostać przyznane:

1) Najlepszym Doktorantom/kom zagranicznym realizującym kształcenie w ISD PŁ lub najlepszym Doktorantom/kom z Polski odbywającym kształcenie w ISD PŁ i realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzającym do uzyskania joint degree lub double degree

2) Stypendium NAWA może być przyznane doktorantom wskazanym powyżej, którzy dodatkowo spełniają wszystkie poniższe kryteria:

~mają zatwierdzony Indywidualny Plan Badawczy (przez Dyrektora ISD PŁ),
~nie otrzymywali i nie otrzymują wsparcia z innych źródeł (w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach projektu), które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków,
~przygotowują rozprawę doktorską w języku obcym - angielskim, 
~współpracują z promotorem lub promotorem pomocniczym z zagranicznej instytucji badawczej lub wykażą aktualną współpracę badawczą z zagraniczną instytucją, zagraniczny staż lub zagraniczną mobilność

Mając to uwadze powyższe, zachęcamy do zdobywania kolejnych osiągnięć naukowych. We wniosku będzie można wymienić osiągnięcia uzyskane do końca września 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z zasadami ostatniego naboru (zasady mogą ulec nieznacznym zmianom) i rozpoczęcie przygotowań wniosku na nowy rok akademicki 2023/2024.

 

Wszystkie istotne informacje zostaną opublikowane w późniejszym terminie w sekcji projektu STER NAWA na stronie internetowej IDS PŁ.

 

Życzymy wielu sukcesów naukowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: isd@adm.p.lodz.pl
(podając w temacie wiadomości: Stypendium NAWA)

0

Strona dziala - zabbix