Hot Topics in Science and Technology

Bądź na bieżąco. Poznaj szczegóły programu „Hot Topics in Science and Technology” i wzmocnij potencjał naukowy Politechniki Łódzkiej na arenie międzynarodowej.

 

W przypadku wątpliwości co do terminu realizacji seminarium z modułu „Hot Topics in Science and Technology”, zachęcamy do kontaktu z kierownikiem przedmiotu w danej dyscyplinie.

Poniżej lista kierowników przedmiotu:

a)    inżynieria materiałowa – dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni,

b)    inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

c)    automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni,

d)    informatyka techniczna i telekomunikacja – prof. dr hab. Szymon Grabowski, 

e)    inżynieria lądowa, geodezja i transport – prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński,

f)     architektura i urbanistyka – dr hab. Artur Zaguła, prof. uczelni,

g)    inżynieria chemiczna – prof. dr hab. inż. Marta Gmurek,

h)    nauki chemiczne – prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński,

i)     matematyka – dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni,

j)     nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal,

k)    technologia żywności i żywienia – dr hab. inż. Małgorzata Zakłos-Szyda,

l)     nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk;

Treść (rozbudowana)
Regulamin realizacji modułu „Hot Topics in Science and Technology”

Regulamin realizacji modułu „Hot Topics in Science and Technology”  dotyczącego organizacji seminariów i wykładów dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich  zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Uczelni

§ 1

1. Celem programu „Hot Topics in Science and Technology”, zwanego dalej programem, jest wzmocnienie pozycji, rozpoznawalności oraz potencjału naukowego Politechniki Łódzkiej na arenie międzynarodowej.

2. W ramach programu Politechnika Łódzka organizuje seminaria prowadzone przez wybitnych polskich oraz zagranicznych naukowców dla doktorantów i nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Uczelni w każdej z dyscyplin reprezentowanych w Politechnice Łódzkiej.

3. Za realizację programu odpowiedzialni są Członkowie Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej reprezentujący dyscypliny naukowe, w ramach których organizowane są seminaria.

§ 2

1. Doktoranci Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej mają obowiązek udziału w seminariach przynajmniej w ramach swojej dyscypliny naukowej. Jeśli Doktoranci nie mogą wziąć udziału w seminarium swojej dyscypliny z przyczyn losowych lub przebywania na zwolnieniu lekarskim zobowiązani są do udziału w seminarium innej dyscypliny.

2. Doktoranci przebywający na mobilności, w czasie jej trwania, zwolnieni są z udziału w seminarium.

3. W ramach programu, dyscypliny naukowe zobowiązane są do zorganizowania co najmniej dwóch seminariów w semestrze, w tym co najmniej jednego seminarium z udziałem prelegenta zagranicznego. Prelegentem powinna być osoba posiadająca znaczący dorobek naukowy.

4. Seminaria mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

5. Po zakończeniu seminarium jednostka organizująca seminarium zobowiązana jest do przekazania do Przewodniczącego Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej potwierdzenia zorganizowania seminarium (dla każdego seminarium zorganizowanego w ramach cyklu Hot Topics in Science and Technology).

§ 3

1. Informacje o seminarium przygotowywane są przez Członków Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłaszane na stronie internetowej Wydziałów, Facebooku uczelni i rozsyłane komunikatami za pomocą platformy WIKAMP oraz być może innych środków komunikacji elektronicznej.

2. Ogłoszenie o seminarium powinno zostać przygotowane w języku polskim i angielskim, zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 1.

 

3. Za wygłoszenie wykładu Prelegent otrzymuje list gratulacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa oraz ustalenia właściwych organów Politechniki Łódzkiej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2023 r.

0
Sign up for Hot Topics in Science and Technology !!!

At the request of Prof. Perlikowski, I remind you of the necessity for signing up for Hot Topics in Science and Technology

 

Dear PhD Students 

 

We are excited to invite you to the wikamp page of the seminar, "Hot Topics in Science and Technology." You will receive invitations to the seminars via this wikamp page.  

These seminars will feature presentations and discussions on the latest developments in science and technology. We will be joined by esteemed scientists and researchers who will share their insights and perspectives on these cutting-edge topics. 

 

In addition to the presentations, there will be ample opportunities for networking and connecting with fellow professionals in the field. This event will be an excellent opportunity to stay up-to-date on the latest trends and innovations in science and technology. 

 

According to the regulations, two seminars per semester are obligatory for you (only the seminars from your discipline). If you cannot attend the seminar from your discipline (due to personal reasons or medical leave), you should take part in the seminar from another discipline.  

 

Link to subject:
https://mechaniczny.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=2869 

Password: please contact with IDS TUL Office

0
Załączniki

Strona dziala - zabbix