Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi (90-924) przy ul. Żeromskiego 116.
 

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez www.p.lodz.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email rbi@adm.p.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO.
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO).
 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z mocy odrębnych przepisów prawa powszechnego.


Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy przedstawionej przez interesanta w jednostce.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86


Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazywanie do jednostek Politechniki Łódzkiej następuje z inicjatywy osoby, która jest zainteresowana jej zrealizowaniem.
 

Strona dziala - zabbix