Ubezpieczenie zdrowotne

Image
Health

 

 

Podstawowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów PŁ.

 

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373, z późn. zm.). Doktoranci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

1. Doktoranci Politechniki Łódzkiej będących obywatelami RP

 

I. Doktorantów Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np.: praca, działalność gosp., renta, status członka rodziny zgłoszonego do  ubezpieczenia głównej osoby ubezpieczonej) do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oświadczenie z Załącznikiem 1 do Komunikatu Rektora PŁ w sprawie trybu wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w ISD z dnia 30.11.2019 r. należy złożyć w Biurze ISD PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924  pok. 210, (tel. 42 631 28 55). Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów. Fakt podjęcia pracy lub uzyskania prawa do ubezpieczenia z innego tytułu należy zgłosić do uczelni w ciągu 7 dni (Załącznik 1 do Komunikatu Rektora PŁ w sprawie trybu wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w ISD z dnia 30.11.2019 r.). Doktorant ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.

 

 

II. Doktoranci Politechniki Łódzkiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców – jako członek rodziny. W przypadku doktorantów, zamieszkujących w Polsce, których rodzice zamieszkują, pracują i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zagranicą możliwe jest wydanie dokumentu przenośnego S1/E109  przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który uprawnia doktoranta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie na terytorium Polski. Wyżej wymieniony dokument należy przedłożyć do rejestracji we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce Oddziale Wojewódzkim NFZ. Rejestracja dokumentu przenośnego S1/E109  w NFZ możliwa jest w przypadku, w którym doktorant nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia w Polsce (np: zatrudnienie, działalność gosp., renta, rejestracja w Urzędzie Pracy), kontynuuje naukę i nie ma ukończonego 26 roku życia. Po rejestracji dokumentu przenośnego S1/E109, doktorant otrzymuje w NFZ poświadczenie uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie na terenie Polski. Koszty udzielanych świadczeń pokrywa zagraniczna instytucja ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych bądź rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) i którym zagraniczna instytucja odmówiłaby wydania dokumentu przenośnego S1/E109, po rozpoznaniu sytuacji doktoranta może ubezpieczyć uczelnia. W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, doktorant powinien złożyć oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W przypadku niespełnienia ww. warunków, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ. Szczegółowe informacje na temat dokumentu przenośnego S1/E109 oraz ubezpieczenia dobrowolnego znajdują się na stronie internetowej NFZ.

 

 

2. Doktoranci niebędący obywatelami RP

 

I. Doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta i paszportu. Doktorant, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy doktorant zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem określonym w Umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

 

II. Doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula lub posiadający ważną Kartę Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu druku Załącznik 1 do Komunikatu Rektora PŁ w sprawie trybu wypłacania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w ISD z dnia 30.11.2019 r. i złożeniu w Biurze ISD PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924  pok. 210, budynek A33.

 

 

III. Doktorant  będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących doktorantów polskich.

 

 

Sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym – kontakt:

Biuro ISD PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924  pok. 210, budynek A33, (tel. 42 631 28 55).

 

 

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Bezpłatna infolinia 800 190 590

Image
.

Strona dziala - zabbix