Rada Naukowa ISD PŁ

Do kompetencji Rady Naukowej należy:

1)    ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju ISD PŁ;

2)    opiniowanie programów kształcenia;

3)    proponowanie zmian w programach kształcenia realizowanych w ramach ISD PŁ;

4)    opracowywanie polityki i strategii w obszarze kształcenia doktorantów;

5)    wsparcie merytoryczne ISD PŁ przy składaniu wniosków projektowych, realizacji projektów oraz w innych działaniach;

6)    opiniowanie ogólnej formy dokumentacji dotyczącej kształcenia w ISD PŁ;

7)    opracowywanie zmian, ogólnych wytycznych na potrzeby oceny śródokresowej;

8)    realizowanie innych zadań i kompetencji wynikających z Regulaminu ISD PŁ;

9)    realizowanie innych zadań zleconych przez Rektora.

 

W skład Rady Naukowej ISD PŁ wchodzą:

§ 1

1)    Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht;

 

2)    Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej – dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni;

 

3)    przedstawiciele dyscyplin naukowych:

a)    inżynieria materiałowa – dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. uczelni,

b)    inżynieria mechaniczna – prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

c)    automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni,

d)    informatyka techniczna i telekomunikacja – prof. dr hab. Szymon Grabowski, 

e)    inżynieria lądowa, geodezja i transport – prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński,

f)     architektura i urbanistyka – dr hab. Artur Zaguła, prof. uczelni,

g)    inżynieria chemiczna – dr hab. inż. Tomasz Boruta, 

h)    nauki chemiczne – prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński,

i)     matematyka – dr hab. Marek Galewski, prof. uczelni,

j)     nauki fizyczne – prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal,

k)    technologia żywności i żywienia – dr hab. inż. Małgorzata Zakłos-Szyda,

l)     nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk;

 

4)    przedstawiciele doktorantów:

a)    mgr inż. Wiktoria Liszkowska,

b)    mgr inż. Sandra Zarychta.

§ 2

1. Na Przewodniczącego Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej wskazuję prof. dr. hab. inż. Przemysława Perlikowskiego.

2. Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej wskazuję dr. hab. Marka Galewskiego, prof. uczelni.

Strona dziala - zabbix