Stypendia NAWA

Komunikat
Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
z dnia 05 września 2022 r.

w sprawie terminów składania dokumentów dotyczących stypendium NAWA
z Projektu „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” realizowanego w ramach programu STER NAWA, zadanie 6, dla doktorantów na drugim i kolejnych latach kształcenia
w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree – w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich w projekcie:
Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of TUL” niniejszym ustalam następujący harmonogram naboru:

 

DZIAŁANIE

TERMINY

UWAGI

Składanie Wniosków
przez Doktorantów/tki

03-13 października 2022 r.

Dokumenty są przyjmowane tylko
w formie papierowej (wydruk kolorowy), w godzinach pracy Biura ISD PŁ

Dostarczanie wezwań
do uzupełnienia braków

do 14 października 2022 r.

Składanie uzupełnień
przez Doktorantów/tki

do 20 października 2022 r.

Publikacja wyników na stronie internetowej ISD PŁ

do 7 listopada 2022 r.

W zakładce projektu STER NAWA

Podpisywanie umów

7-15 listopada 2022 r.

W godzinach pracy Biura ISD PŁ


Dokumenty należy dostarczać do Biura ISD PŁ: ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, budynek A33, pok. 210, tylko w wersji papierowej, na wydruku kolorowym, kompletnie wypełnione wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.


Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ISD PŁ.