Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ids.p.lodz.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116 
piętro II, pokój 210
90-543 Łódź
tel. 42 631 28 55
isd@adm.p.lodz.pl

 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska mieści się w Budynku A-33 Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej;  na kampusie A; ul. Żeromskiego 116; Łódź 90-543

Budynek składa się z trzech części: głównej i dwóch bocznych skrzydeł (kształt litery C). Posiada V kondygnacji naziemnych, poziom piwnic i poddasze użytkowe. Wejścia do budynku (główne C oraz wejścia boczne A,B,D,E wszystkie od strony wschodniej) po schodach (od 8 do 11 schodków od poziomu chodnika). Drzwi tradycyjne, drewniane bez progów.

Przy wejściu B podnośnik dla osób niepełnosprawnych i drzwi zaopatrzone w automatyczne otwieranie przyciskiem.

Budynek posiada przestrzenie komunikacyjne, wolne od barier poziomych.

Brak windy między kondygnacyjnej (obecnie w montażu)

W nowo zainstalowanej windzie będzie głosowa informacja o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter będą dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Po zamontowaniu windy możliwy będzie dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych (na każdej kondygnacji).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu wejścia B znajdują się wydzielone i oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W Dziekanacie na II piętrze znajduje się urządzenie (pętla indukcyjna) wspomagające dla osób niedosłyszących. Są stosowne oznaczenia.

Strona dziala - zabbix