Akademiki - zakwaterowanie

Image
.
Image
.

 

Szanowni Kandydaci,

Szanowni Doktoranci,


Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zakwaterowania w domu studenckim na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.


Zapoznaj się z następującymi dokumentami, sprawdź: 

1. Regulamin - Rozdział 8 - ZAKWATEROWANIE - Załącznik Nr 3

Zasady zakwaterowania doktorantów w Domach Studenta Politechniki Łódzkiej

§ 4

1.    Doktoranci Politechniki Łódzkiej i kandydaci do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej (Aplikujący Kandydat) mogą starać się o zakwaterowanie w Domu Studenta Politechniki Łódzkiej (DS) na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.

2.    Aplikujący Kandydat może wnioskować o zakwaterowanie w pokoju wraz z dziećmi lub współmałżonkiem, który nie jest doktorantem PŁ.

3.    Podstawowym kryterium w przyznawaniu zakwaterowania w DS jest odległość miejsca stałego zamieszkania Aplikującego Kandydata od Politechniki Łódzkiej.

4.   Pierwszeństwo w prawie do zamieszkania, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania, mają: matki i ojcowie wychowujący dzieci oraz Aplikujące Kandydatki w ciąży, a także osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

5.    Zasady przyznawania prawa zakwaterowania doktorantom i Aplikującym Kandydatom w I DS określa „Regulamin przyznawania miejsc w I DS”.

§ 5

1.    Kandydaci do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej (ISD PŁ) aplikują o zakwaterowanie w Domu Studenta Politechniki Łódzkiej w odpowiedniej części Kwestionariusza osobowego kandydata w ramach rekrutacji do IDS PŁ oraz składają, w wyznaczonych terminach i sposobach, wnioski o zakwaterowanie w biurze IX DS. Wzór wniosku o zakwaterowanie udostępniony jest na stronie internetowej ISD PŁ.

2.    Doktoranci aplikujący o przedłużenie zakwaterowania na kolejny okres składają w biurze DS w którym mieszkają, w wyznaczonych terminach, wnioski o przyznanie kontynuacji zakwaterowania w domu studenta.

3.   Aplikujący Kandydat o przyznanie zakwaterowania wraz dziećmi lub współmałżonkiem oraz Aplikujący Kandydat wnioskujący o zakwaterowanie z powodu szczególnej sytuacji życiowej powinni dołączyć do wniosku składanego w biurze IX DS dokumenty potwierdzające deklarowaną sytuację.

4.    Wnioski o zakwaterowanie są weryfikowane przez administrację DS i w koniecznych przypadkach wzywa się Aplikującego Kandydata o uzupełnienie dokumentacji. Stwierdzenie niezgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym lub przedłożoną dokumentacją może wykluczyć wniosek z dalszego postępowania.

6.    Dokumentacja złożona przez Aplikujących Kandydatów jest gromadzona i przechowywana w biurze DS.

7.    Na podstawie złożonych wniosków Kierownik DS przygotowuje listę osób, którym przyznano miejsce w DS na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.

7.    Decyzje o zakwaterowaniu Aplikującego Kandydata podejmuje Kierownik DS.

8.    Decyzje w sprawie wniosków o zakwaterowanie przekazywane są osobom ubiegającym się o zakwaterowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na konta Uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej (SPE), w przypadku nowej osoby podejmującej kształcenie w PŁ, która nie posiada jeszcze konta SPE – na konto poczty elektronicznej podanej przez Aplikującego Kandydata we wniosku.

9.    Aplikującemu Kandydatowi, który w danej turze rozpatrywania wniosków o przyznanie zakwaterowania na Osiedlu Akademickim PŁ otrzymał decyzję odmowną, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prorektora ds. Studenckich, za pośrednictwem ISD PŁ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania na konto poczty elektronicznej informacji o decyzji.

§ 6

Szczegółowe zasady korzystania przez doktorantów z zakwaterowania na Osiedlu Akademickim PŁ oraz prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są w Regulaminie Porządkowym Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim Politechniki Łódzkiej.

2. Wniosek o zakwaterowanie do domu studenckiego nr Ido domu studenckiego nr IX

3. Deklaracja 

4. Kwestionariusz osobowy 

5. Potwierdzenie przewidywanego terminu przyjazdu 

6. Potwierdzenie z biura ISD o przyjęciu do ISD PŁ

 

WAŻNE 1!

Prosimy o przekazanie informacji o przewidywanej dacie przyjazdu.

Ponadto prosimy pamiętać, że pokój będzie zarezerwowany na okres jednego miesiąca (30 dni) od daty spodziewanego przyjazdu. W przypadku opóźnienia przyjazdu należy dostarczyć wniosek o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem oraz kopię dokumentu potwierdzającego okoliczności (dlaczego nastąpiło opóźnienie). 

W przypadku pozytywnej decyzji o zakwaterowaniu, dopełnienie formalności następuje poprzez złożenie osobiście w wersji papierowej wszystkich wymaganych dokumentów po przyjeździe - wniosku i załączników. 

W przypadku ubiegania się o pokój małżeński dla małżonka lub partnera prosimy o dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego stan cywilny. 

WAŻNE 2!

W przypadku wykonywania kopii paszportu prosimy o przekreślenie kopii długopisem i wpisanie na dole strony "Udostępniam kopię paszportu w celu zakwaterowania" oraz umieszczenie daty i własnoręcznego podpisu.

 

WAŻNE 3!!!

Zaraz po przyjeździe do Polski prosimy o kontakt z Biurem ISD PŁ w celu uzyskania niezbędnych pieczątek i potwierdzenia z Biura ISD PŁ (sekcja H we Wniosku o zakwaterowanie), ponieważ wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej (oryginały) w domu studenckim, oprócz potwierdzenia przyjęcia do ISD PŁ - może to być kopia dokumentu.

 

Złożenie własnoręcznego podpisu pod wnioskiem jest równoznaczne z potwierdzeniem rzetelności umieszczonych danych. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Proszę nie zostawiać wniosków na portierni akademika.

 

Wnioski do domu studenckiego nr IX należy przesłać na adres: renata.dynarek@p.lodz.pl

 

 

 

WAŻNE: Studenci uczelni zagranicznych przyjeżdżający do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej przy zakwaterowaniu uiszczają kaucję w wysokości 1000 zł.

 

Osiedle akademickie PŁ

 

Strona dziala - zabbix