Dokumenty - wrzesień 2023 r. i luty 2024 r.

Treść (rozbudowana)
Dokumenty do oceny śródokresowej (luty 2024)

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W związku ze zbliżającym się terminem oceny śródokresowej w imieniu Pani Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej udostępniamy Państwu pismo przewodnie (załącznik 1a) dotyczące oceny śródokresowej i związane z nią dokumenty.

Uprzejmie informujemy, że termin składania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej, tj.:

 • raport oceny śródokresowej z realizacji IPB, zaopiniowanego przez Promotora lub Promotorów (załącznik nr 2),
 • prezentacja nt. dotychczasowych wyników badań wraz z ich dyskusją w korelacji z IPB (załącznik nr 3),
 • potwierdzenie dorobku naukowego lub/i artystycznego oraz dorobku popularyzatorskiego związanego z realizacją IPB,
 • opinia  Promotora dotycząca  postępów doktoranta  (załącznik nr 4)

upływa w dniu 30 stycznia 2024 r.

Zarówno raport oceny śródokresowej, jak i prezentacja muszą być przygotowane w języku angielskimwyjątek stanowią osoby realizujące doktorat wdrożeniowy, które mogą przygotować ww. dokumenty w języku polskim.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce do Biura ISD PŁ w wersji papierowej w godzinach przyjęć Doktorantów oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailisd@adm.p.lodz.pl

Zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 5a) ocena śródokresowa odbędzie się w dniach 19-23 lutego 2024 roku. Dokładna data i godzina przeprowadzenia oceny śródokresowej zostanie Państwu przekazana indywidualnie w wiadomości mailowej w późniejszym terminie przez Komisję ds. oceny śródokresowej.

Składy Komisji właściwych dla danych dyscyplin zostaną podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej ISD PŁ) niezwłocznie po ich powołaniu do 22 stycznia 2024 r.

Przy ocenie śródokresowej będą brane pod uwagę następujące czynniki:

 1. ocena terminowości realizacji harmonogramu prac nad rozprawą doktorską i jej zgodności z Indywidualnym Planem Badawczym,
 2. ocena postępów w realizacji programu kształcenia,
 3. ocena dorobku naukowego lub/i artystycznego oraz dorobku popularyzatorskiego związanego z IPB Doktorantki/Doktoranta,
 4. ocena przygotowanej i wygłoszonej przez Doktorantkę/Doktorantka prezentacji;
 5. ocena odpowiedzi na pytania Komisji ds. oceny śródokresowej.

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Biurem ISD PŁ e-mail: isd@adm.p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631 28 55.

0
Dokumenty do oceny śródokresowej (wrzesień 2023)

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W związku ze zbliżającym się terminem oceny śródokresowej w imieniu Pani Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej udostępniamy Państwu pismo przewodnie (załącznik 1) dotyczące oceny śródokresowej i związane z nią dokumenty.

Uprzejmie informujemy, że termin składania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej, tj.:

 • raport oceny śródokresowej z realizacji IPB, zaopiniowanego przez Promotora lub Promotorów (załącznik nr 2),
 • prezentacja nt. dotychczasowych wyników badań wraz z ich dyskusją w korelacji z IPB (załącznik nr 3),
 • potwierdzenie dorobku naukowego lub/i artystycznego oraz dorobku popularyzatorskiego związanego z realizacją IPB,
 • opinia  Promotora dotycząca  postępów doktoranta  (załącznik nr 4)

upływa w dniu 22 czerwca 2023 r.

Zarówno raport oceny śródokresowej, jak i prezentacja muszą być przygotowane w języku angielskimwyjątek stanowią osoby realizujące doktorat wdrożeniowy, które mogą przygotować ww. dokumenty w języku polskim.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce do Biura ISD PŁ w wersji papierowej w godzinach przyjęć Doktorantów oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailisd@adm.p.lodz.pl

Zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 5) ocena śródokresowa odbędzie się w dniach 4-18 września 2023 roku. Dokładna data i godzina przeprowadzenia oceny śródokresowej zostanie Państwu przekazana indywidualnie w wiadomości mailowej w późniejszym terminie przez Komisję ds. oceny śródokresowej.

Składy Komisji właściwych dla danych dyscyplin zostaną podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej ISD PŁ) niezwłocznie po ich powołaniu do 22 maja 2023 r.

Przy ocenie śródokresowej będą brane pod uwagę następujące czynniki:

 1. ocena terminowości realizacji harmonogramu prac nad rozprawą doktorską i jej zgodności z Indywidualnym Planem Badawczym,
 2. ocena postępów w realizacji programu kształcenia,
 3. ocena dorobku naukowego lub/i artystycznego oraz dorobku popularyzatorskiego związanego z IPB Doktorantki/Doktoranta,
 4. ocena przygotowanej i wygłoszonej przez Doktorantkę/Doktorantka prezentacji;
 5. ocena odpowiedzi na pytania Komisji ds. oceny śródokresowej.

W przypadku artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku (posiadających nr DOI) po terminie złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do oceny śródokresowej (po 22 czerwca 2023 r.) istnieje możliwość dostarczenia potwierdzenia publikacji artykułu do Biura ISD w terminie do 31 sierpnia 2023 r. Powyższy termin dotyczy wyłącznie potwierdzenia publikacji artykułu. 

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Biurem ISD PŁ e-mail: isd@adm.p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631 28 55.

0

Strona dziala - zabbix