FAQ

Image
.

 

Pytanie: Jakie są możliwości zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej?

Odpowiedź: W poniższej tabeli przedstawione są przypadki zatrudnienia doktoranta szkoły doktorskiej, przed i po ocenie śródokresowej, oraz wpływ tego zatrudnienia na wysokość otrzymywanego przez doktoranta stypendium doktoranckiego.

zatrudnienie doktoranta w projekcie badawczym, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)

doktorant przed oceną śródokresową

doktorant po ocenie śródokresowej

jeśli doktorant jest zatrudniony w PŁ w ww. projekcie jako n-l akad./pracownik nauk., a jego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w związku z zatrudnieniem w tym projekcie jest niższe niż 150% wysokości stypendium doktoranckiego

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

 

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

jeśli doktorant jest zatrudniony w PŁ w ww. projekcie jako n-l akad./pracownik nauk., ale jego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w związku z zatrudnieniem w tym projekcie jest równe lub wyższe niż 150% wysokości stypendium doktoranckiego

nie otrzymuje stypendium doktoranckiego

nie otrzymuje stypendium doktoranckiego

jeśli doktorant jest zatrudniony w PŁ w ww. projekcie w ramach umowy innej niż umowa o pracę

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

jeśli doktorant jest zatrudniony w PŁ w ww. projekcie na stanowisku innym niż n-l akademicki lub pracownik naukowy

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

jeśli doktorant jest zatrudniony w ww. projekcie przez podmiot inny niż podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której się kształci

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

 

otrzymuje przysługujące mu stypendium doktoranckie w pełnej wysokości

 

 

zatrudnienie doktoranta w celu innym niż realizacja projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)

doktorant przed oceną śródokresową
 

doktorant po ocenie śródokresowej

zatrudnienie w wymiarze części etatu/pełnego etatu jako n-l akad/pracownik nauk (w celu innym niż realizacja projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3)

takie zatrudnienie jest niedopuszczalne, poza wyjątkiem wskazanym w art. 209 ust. 10 pkt. 3 ustawy PSWiN
 

zatrudnienie dopuszczalne, doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, ale w wysokości 40% przysługującego mu miesięcznego stypendium

Tabela została opracowana na podstawie przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym do dn. 30 września 2023. Od dn. 1 października 2023 r. będzie obowiązywał przepis art. 209 ust. 1a w nowym brzmieniu:

„1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

1) na podstawie umowy o pracę;

2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.”

a ust. 10 w art. 209 ustawy zostanie uchylony.

 

Kwestia innych możliwości zatrudnienia doktoranta powinna podlegać indywidualnym rozstrzygnięciom.

 

Pytanie: Jaka jest wysokość stypendium doktoranckiego?

Odpowiedź: Stypendium doktoranckie wypłacane jest do 4 lat.

Wysokość stypendiów przedstawia się następująco:

  • W ciągu pierwszych dwóch lat kształcenia 3,466.90 zł brutto (miesięcznie)
  • Po ocenie śródokresowej 5,340.90 zł brutto (miesięcznie)

Strona dziala - zabbix