Wydział Organizacji i Zarządzania

Treść (rozbudowana)
ZARZĄDZANIE W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Image
Trzy logotypy

Wydział Organizacji i Zarządzania W8

https://woiz.p.lodz.pl/

 

Kierownik:

Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk, I83

Prof. dr hab. Magdalena Grębosz-Krawczyk, I83

Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni, I83

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, prof. uczelni, I83

 

Osoba do kontaktu:

Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni, malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Multidyscyplinarne badania dotyczące różnych aspektów zrównoważonej produkcji i konsumpcji w obszarze zarządzania, takich jak modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym, zachowania konsumentów, zrównoważone łańcuchy wartości, jakość i bezpieczeństwo produktów, analizy LCA, wyzwania dla określonych branż.

 • Modele gospodarki o obiegu zamkniętym: strategie wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wybranych branż
 • Zachowania konsumentów w kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Life-Cycle Assessment i Life-Cycle Costing – zastosowanie w obszarze zarządzania
 • Etykiety środowiskowe i społeczne jako narzędzie komunikacji.
 • Czynnik ludzkie, bezpieczeństwo i aspekty środowiskowe w zarządzaniu
 • Inteligentne miasto w kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Działalność obecna:

Projekt SAPIENS - Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020: Działania Marie Skłodowska-Curie, Research Networks: Innovative Training Networks (ITN), projekt koordynowany przez Uniwersytet Turyński, realizowany w latach: 2021-2025. Politechnika Łódzka zrealizuje następujące tematy badawcze:

 • Narzędzia SAP (zrównoważonego rozwoju i zamówień publicznych) w odniesieniu do cyrkularnych produktów tekstylnych: Kierownik: Małgorzata Koszewska (PŁ), współpromotor E. Andersson (Uniwersytet w Kopenhadze – Centrum badań tekstyliów)
 • SAP poprzez współpracę: kierownik: Rodrigo Lozano University of Gävle) Wydział Inżynierii i Zrównoważonego Rozwoju / Centrum Logistyki i Innowacyjnej Produkcji (CLIP), współpromotor: Małgorzata Koszewska (PŁ)
 • Advanced Training Course ATC: Sustainability in the Supply Chain (Kierownik: Koszewska, Politechnika Łódzka; EW; OVAM), Łódź (Polska).

 

Przyszłe działania:

Nowe projekty badawcze w obszarze zarządzania w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

 1. Bielawska K., Grębosz-Krawczyk M., Consumers’ Choice Behaviour Toward Green Clothing, European Research Studies Journal, Vol. XXIV(2), 2021, pp. 238-256
 2. Grębosz-Krawczyk M., Zakrzewska-Bielawska A., Glinka B., Glińska-Neweś A., Why Do Consumers Choose Photovoltaic Panels? Identification of the Factors Influencing Consumers’ Choice Behavior regarding Photovoltaic Panel Installations, Energies, Vol. 14, 2021
 3. Grębosz-Krawczyk M., Place branding (r)evolution: the management of the smart city’s brand, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 17, 2021, pp. 93-104
 4. Marcinkowski A., Kopania J., Environmental performance of noise reduction system in cogeneration plants – a life cycle assessment study, Energies, 14(5), 2021, 1324
 5. Koszewska M., Rahman O., Dyczewski B., Circular Fashion – Consumers’ Attitudes in Cross-National Study: Poland and Canada, Autex Research Journal, 20(3), 2020, pp. 327-337
 6. Rahman O., Koszewska M., A study of consumer choice between sustainable and non-sustainable apparel cues in Poland, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 24, No. 2, 2020, pp. 213-234
 7. Koszewska M., Bielecki M., How to make furniture industry more circular? The role of component standardisation in ready-to-assemble furniture, Entrepreneurship and Sustainability, Issues 7(3), 2020, pp. 1688-1707
 8. Baruk A., Multidimensional aspects of final purchasers’ marketing activity in the conditions of dynamic market changes, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 20, iss. 2, 2020, pp. 36-48
 9. Marcinkowski A., Gralewski J., The comparison of the environmental impact of steel and vinyl sheet piling: life cycle assessment study, International Journal of Environmental Science and Technology, 17(9), 2020, pp. 4019-4030
 10. Baruk A., Goliszek A., A valuable natural area as a system marketing product versus expectations of tourists as active purchasers, Acta Acientiarum Polonorum. Oeconomia, vol. 18, 2019, no. 1, pp. 5-12
 11. Grębosz-Krawczyk M., Siuda D., Attitudes of Young European Consumers Toward Recycling Campaigns of Textile Companies, Autex Research Journal, Vol. 19(4), 2019, pp. 394-399
 12. Marcinkowski A., The Spatial Limits of Environmental Benefit of Industrial Symbiosis – Life Cycle Assessment Study, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 7(3), 2019, pp. 521-538
 13. Koszewska M., The role of ecolabels in creation of life-cycle criteria. The case of textile and clothing products, In Cost and EU Public Procurement Law, Routledge: Abingdon, Oxon, New York, NY Routledge, 2019, pp. 123–157
 14. Koszewska M., Circular Economy — Challenges for the Textile and Clothing Industry, Autex Research Journal, 18(4), 2018, pp. 337-347
 15. Goliszek A., Baruk A., Iwanicka A., Szymanowska A., Atrakcyjność turystyczna obszarów cennych przyrodniczo a poziom świadomości rynkowej i ekologicznej nabywców finalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, no. 118, 2018, pp. 159-170
 16. Goliszek A., Baruk A., Iwanicka A., Szymanowska A., Aktywizacja społeczności na obszarach cennych przyrodniczo, Wiadomości Zootechniczne, no. 5, 2017, pp. 203-209
 17. Baruk A., Iwanicka A., The effect of age, gender and level of education on the consumer’s expectations towards dairy product packaging, British Food Journal, vol. 118, iss. 1, 2016, pp. 100-118
 18. Kowalski A.M., Marcinkowski A., Clusters versus Cluster Initiatives, with Focus on the ICT Sector in Poland, European Planning Studies, Vol. 22, No. 1, 2014, pp. 20-45
 19. Marcinkowski A., Kowalski A.M., The problem of preparation the food packaging waste for recycling in Poland, Resources, Conservation and Recycling, 69, 2012, pp. 10-16

Projekty badawcze:

 1. Koszewska M., (project coordinator in PŁ), SAPIENS

– Sustainability And Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions, Research Networks: Innovative Training Networks (ITN), projekt koordynowany przez University of Turin, implementation period: 2021-2025, https://sapiensnetwork.eu/: SAP (sustainability and procurement) tools for circular textiles: Supervisor: Małgorzata Koszewska

– PŁ, Co-supervisor E. Andersson (University of Copenhagen- Center for textile research) Delivering SAP through collaboration: supervisor: Rodrigo Lozano University of Gävle) Department of Engineering and Sustainable Develop. / Center of Logistics and Innovative Production (CLIP), cosupervisor: Małgorzata Koszewska – PŁ.

 1. Koszewska M., (project coordinator), Visegrad Strategic Grant Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model, Visegrad Fund, No. 31410066, implementation period: 2014- 2016.
 2. Baruk A., (member of the team carrying out a task in the field of marketing), project “The uses and the conservation of farm animal genetic resources under sustainable development”, no. 297267, National Centre for Research and Development (NCBiR), program BIOSTARTEG II, implementation period: 2016-2019.
 3. Baruk A., (project manager), research project „Prosumption as a form of shaping relations with the final purchaser - a model approach ”, no. UMO-2013/11/B/HS4/00430, National Science Center (NCN), implementation period: 2014-2017.
 4. Grębosz-Krawczyk M. (manager), international project „Place branding (r)evolution – the management of the smart city brand”, no. PPN/BEK/2018/1/00154/DEC/1, National Agency for Academic Exchange (NAWA), Bekker`s Program, 2019.
 5. Marcinkowski A., (manager), project „Life cycle assessment of selected objects”, financed by the statutory activity of the Faculty of Management and Production Engineering of the Lodz University of Technology, implementation period: 2018-2020.
 6. Marcinkowski A., (manager), project „Life cycle assessment of ground heat exchangers”, financed by the statutory activity of the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology, implementation period: 2013-2017.  
 7. Marcinkowski A., (manager), project „Sustainable resource management”, financed by the statutory activity of the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology, implementation period: 2011-2012.
 8. Marcinkowski A., (country leader), international project „Material, energy and water management in industrial parks: industrial symbiosis”, financed by the Flemish Government , implementation period: 2009- 2011.
 9. Marcinkowski A., (contractor), research and development project „Study on organizational and technical conditions of creating symbiotic relationships in industrial parks in Poland. Designing eco-industrial parks”, no. R11 019 02, Ministry of Science and Higher Education (MNiSW), implementation period: 2007-2009.

 

Słowa kluczowe:

gospodarka o obiegu zamkniętym, modele biznesowe, zrównoważony rozwój, LCA, zachowania konsumenckie, zarządzanie marką

 

Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

 1. Zachowanie konsumenta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym – perspektywa międzynarodowa Consumer.
 2. Zachowania prosumpcyjne dotyczące produktów przyjaznych środowisku.
 3. Zachowania zakupowe dotyczące produktów przyjaznych środowisku.
 4. Kreowanie wizerunku smart city w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 5. Ocena cyklu życia systemów zbierania i utylizacji odpadów opakowaniowych.

 

 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

ORGANIZACJA Z PERSPEKTYWY RELACYJNEJ
Image
Trzy logotypy

Wydział Organizacji i Zarządzania W8

https://woiz.p.lodz.pl/en

 

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk, I83

Prof. dr hab. inż. Agnieszka ZakrzewskaBielawska, I82

Prof. dr hab. inż. Magdalena GręboszKrawczyk, I83

Dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni, I82

Dr hab. Dariusz Siudak, prof. uczelni, I82

Dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni, I82

 

Osoba do kontaktu:

Prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, magdalena.grebosz@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Badania organizacji z perspektywy relacyjnej przy współpracy zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi:

 • Relacje międzyorganizacyjne z perspektywy strategicznej ( wybór mechanizmów tworzenia i apropriacji wartości, wybór partnerów relacji, wybór sposobu współdziałania wyrażony charakterem współpracy i/lub koopetycji oraz wybór sposobu kształtowania strategii (intencjonalność vs. emergentność),
 • Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu zjawisk kryzysowych,
 • Sieci powiązań przedsiębiorstw w perspektywie kształtowania wartości przedsiębiorstwa,
 • Procesy współtworzenia wraz z konsumentami produktów i innych elementów oferty marketingowej,
 • Relacje w zarządzaniu marką.

 Realizacja projektów badawczych w obszarze współpracy z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Ocena aktualnej oraz budowa przyszłej strategii biznesowej przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie budowania kapitału relacyjnego, badania nad współkreowaniem wartości przez oferentów i nabywców, opracowanie strategii cobrandingu.

 

Działalność obecna:

Projekty badawcze:

 1. Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce.
 2. Nostalgia w zarządzaniu marką.
 3. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzys.
 4. Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
 5. Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym - ujęcie modelowe.
 6. Związki partnerskie jako sposób podnoszenia konkurencyjności firm sektora MSP w regionach o głębokiej restrukturyzacji.

 

Przyszłe działania:

Projekty badawcze: 

 1. Organizacja w dobie Przemysłu 4.0.
 2. Ambidexterity — antecedencje wyboru strategii ambidexterity oraz efekty jej realizacji.
 3. Współpraca i koopetycja w strategii organizacji.
 4. Partnerstwo strategiczne jako element potencjału współczesnych organizacji.
 5. Zarządzanie marką w social media – perspektywa lokalna i globalna.
 6. Konsument w świecie gier wideo.
 7. Podejście sieciowe w zarządzaniu.
 8. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowym.

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

 1. Siudak D., A network analysis of the value migration process on the financial market. The effect of value migration network structure on stock returns, Expert Systems With Applications, 191, 116129, 2022
 2. Zakrzewska-Bielawska, Ambidextrous Strategy: Antecedents, Strategic Choices, and Performance, Routlege /Taylor & Francis Group, New York, 2021, pp. 239
 3. Zakrzewska-Bielawska A., Lewicka D.,A company’s relational strategy: Linkage between strategic choices, attributes, and outcomes, PLOS ONE 16(7): e0254531, 2021
 4. Adamik A., Change and Relational Strategies: Through an Organizational Intelligence Lens, [in:] K.J. Klimczak, Y. Shachmurove (eds.) Organizational Change and Relational Resources, New York, Routledge, 2021, pp. 47-78
 5. Baruk A., Co-creation of a food marketing offer by final purchasers in the context of their lifestyles, British Food Journal, Vol. 123, No. 4, 2021, pp. 1494-1512
 6. Grębosz-Krawczyk M., Zakrzewska-Bielawska A., Otto J., The role of social media in communication of nostalgic brands, Procedia Computer Science, Vol. 192(4), 2021, pp. 2413-2421
 7. Baruk A., Relationships between Final Purchasers and Offerors in the Context of Their Perception by Final Purchasers, Energies, Vol. 14, No. 11, 2021, 3271
 8. Baruk A.I., Wesołowski G., The Effect of Using Social Media in the Modern Marketing Communication on the Shaping an External Employer’s Image, Energies, Vol. 14, 2021, 4177
 9. Baruk A.I., The Preferences of Active Final Purchasers Regarding the Environment of Cooperation with Offerors and Benefits Achieved Thanks to Such Cooperation, Energies, Vol. 14, 2021, 4631
 10. Baruk A. I., Prosumers’ Needs Satisfied Due to Cooperation with Offerors in the Context of Attitudes Toward Such Cooperation, Energies, Vol. 14, 2021, 7821
 11. Grębosz-Krawczyk M., How nostalgia affects brand equity? Consumers’ attitudes towards nostalgic generational and transgenerational brands, European Research Studies Journal, vol. XXIII, no. 4, 2020, pp. 1019-1034
 12. Siudak D., The Influence of Interlocking Directorates on the Propensity of Dividend Payout to the Parent Company, Complexity, vol. 2020
 13. Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (red.), Contemporary challenges in cooperation and coopetition in the age of industry 4.0, Springer Nature Switzerland AG, Cham 2020
 14. Grębosz-Krawczyk M., Nostalgia w zarządzaniu marką, C.H. Beck, Warszawa 2020
 15. Baruk A., Chosen Aspects of Co-creating an Employer’s Image by Employees as Prosumers, [in:] A. ZakrzewskaBielawska, I. Staniec (eds.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0, Springer International Publishing, 2020, pp. 407-426
 16. Baruk A., Grzesiak M., Cooperation between Final Purchasers and Offerors in the Online and Offline Environments vs. the Benefits Derived by Active Purchasers, Sustainability, Vol. 12(24), 2020, 10462
 17. Grębosz-Krawczyk M., Attitudes of young consumers towards international nostalgic brands – the comparative study, Economics and Sociology, Vol. 12(3), 2019, pp. 181-191
 18. Baruk A., The effect of consumers’ ethnocentric attitudes on their willingness for presumption, Heliyon, Vol. 5(7), 2019, pp. 1-9
 19. Zakrzewska-Bielawska A., Recognition of relational strategy content: insight from the managers’ view, Eurasian Business Review, Vol. 9(2), 2019, pp. 193-211
 20. Walecka A., Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019
 21. Grębosz-Krawczyk M., The impact of nostalgia on the brand equity in economy with post-communist background, Economics and Sociology, Vol. 11(2), 2018, pp. 216-228
 22. Adamik A., Nowicki M., Szymańska K., Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages, Management & Marketing, Vol. 13(2), 2018, pp. 880-896
 23. Zakrzewska-Bielawska A., The relationship between managers’ network awareness and the relational strategic orientation of their firms: findings from interviews with Polish managers, Sustainability, Vol. 10(8), 2018, pp. 1-20
 24. Zakrzewska-Bielawska A., Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018
 25. Walecka A., Analysis of the relationship between the enterprise and the environment in the context of managing the Relational Capital, Management-Poland, Vol. 22(2), 2018, pp. 25-41
 26. Siudak D., Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2018
 27. Baruk A., Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców, PWE, Warszawa 2017
 28. Grębosz-Krawczyk M., Kazimierska M., New product development (NPD) process – an example of industrial sector, Management systems in production engineering, Vol. 25(4), 2017, pp. 246-250
 29. Baruk A., Białoskurski S., Goliszek A., Iwanicka A., Komor A., Wesołowski G., Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, WUP, Lublin 2017
 30. Baruk A., Contentment of employees vs their prosumeric activity in the scope of recommending an employer, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 32(5), 2017, pp. 742-751
 31. Grębosz M., Otto J., Standardisation Versus Adaptation – Marketing Communication Strategies of Multinational Companies on the European Textile Market, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 3(123), 2017, pp. 8-13
 32. Baruk A., Iwanicka A., The effect of age, gender and level of education on the consumer’s expectations towards dairy product packaging, British Food Journal, Vol. 118(1), 2016, pp. 100-118
 33. Baruk A., Iwanicka A., Polish Final Purchasers’ Expectations Towards The Features of Dairy Product Packaging in The Context of Buying Decisions, British Food Journal, Vol. 117(1), 2015, pp. 178-194
 34. Adamik A., Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015
 35. Grębosz M., Partner brands selection in co-branding projects, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany 2015
 36. Siudak D., Sankowska A., The impact of organizational trust on a firm’s market value. The effects of firm size, Argumenta Oeconomica, Vol. 35(2), 2015, pp. 105-122

Projekty badawcze:

 1. Zakrzewska-Bielawska A., “Relational strategy sensu largo of enterprises operating in Poland”, National Science Centre (NCN), OPUS, 2015/17/B/HS4/00982, implemented in years: 2016-2020.
 2. Grębosz-Krawczyk M., “Nostalgia in brand management”, National Science Centre (NCN), 2015/17/B/HS4/00945, implemented in years: 2016-2020.
 3. Grębosz-Krawczyk M., “Determinants and methodology of partners brands selection in co-branding projects”, National Science Centre (NCN), 2011/01/D/HS4/03442, implemented in years: 2011-2015.
 4. Walecka A., “Relational capital of companies and their resilience to crisis”, National Science Centre (NCN), 2014/15/D/HS4/01170, implemented in years: 2014-2020.
 5. Siudak D., “The Dynamic Analysis of the Interlocking Directorates’ Impact on Firm’s Market Value Creation”, National Science Centre (NCN), 2013/11/B/HS4/00466, implemented in years: 2014-2018.
 6. Baruk A.I., “Prosumption as a form of shaping the relations with a final purchaser”, National Science Centre (NCN), 2013/11/B/HS4/00430, implemented in years: 2014-2017.
 7. Adamik A., “Partnering as a solution to raising competitiveness of the SME sector in the regions affected by deep restructuring”, the research project funded by the Ministry of Science and Higher Education NN115 136034, implemented in years: 2008 -2012.

 

Słowa kluczowe:

organizacja, relacje, przedsiębiorstwo, strategia, kapitał relacyjny, partner, konsument

 

Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

 1. Współpraca i koopetycja w strategii organizacji (koordynator: prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska).
 2. Partnerstwo strategiczne jako element potencjału współczesnych organizacji (koordynator: dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni).
 3. Zarządzanie marką w mediach społecznościowych – perspektywa lokalna i globalna (koordynator: prof. Magdalena Grębosz-Krawczyk).
 4. Podejście sieciowe w zarządzaniu (koordynator: dr hab. Dariusz Siudak, prof. uczelni).
 5. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowym (koordynator: dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni).

 

 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

OTOCZENIE SPOŁECZNE ORAZ EKONOMICZNO-FINANSOWE ORGANIZACJI
Image
Trzy logotypy

Wydział Organizacji i Zarządzania W8

https://woiz.p.lodz.pl/

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Filip Chybalski

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. Filip Chybalski, I82

Dr hab. Edyta Marcinkiewicz, prof. uczelni, I82

Dr hab. Karol Klimczak, prof. uczelni, I82

 

Osoba do kontaktu:

Prof. dr hab. Filip Chybalski, filip.chybalski@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Badania prowadzone w ramach tego obszaru badawczego koncentrują się głównie na otoczeniu społecznym, gospodarczym i finansowym organizacji. Analizy ilościowe i metody prognozowania są szeroko stosowane w badaniach nad systemami emerytalnymi, modelami państwa opiekuńczego, relacjami międzypokoleniowymi, rynkami pracy, rynkami finansowymi czy rynkami energii. Wiele spośród prowadzonych badań ma charakter analiz w skali makro, a uzyskane wyniki są odnoszone do poziomu organizacji. W ten sposób identyfikowane są zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu organizacji w skali gospodarki narodowej oraz w skali globalnej. Analizie retro- i prospektywnej poddawany jest wpływ tych zmian na funkcjonowanie współczesnych organizacji.

 

Działalność obecna:

Realizacja następujących projektów badawczych:

 1. Chybalski F. (Kierownik projektu): Sprawiedliwość międzypokoleniowa w porządkach państwa dobrobytu: międzynarodowe studium porównawcze, NCN, konkurs: Opus 12, realizacja: 2017-2022.
 2. Marcinkiewicz E. (Kierownik Projektu): Znaczenie posiadania nieruchomości mieszkalnej jako źródła zabezpieczenia emerytalnego: między państwem a rynkiem, NCN, konkurs Opus 16, realizacja: 2019-2022.
 3. Klimczak K. (Lider Projektu): Ewolucja języka sprawozdawczości finansowej: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych, NCN, konkurs: Opus 18, realizacja: 2020-2022.

 

Przyszłe działania:

badania nad dalszym rozwojem metod analizy otoczenia oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie organizacji

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

 1. Klimczak K. M., Sison A. G., Prats M., & Torres M., How to Deter Financial Misconduct if Crime Pays? Journal of Business Ethics (w druku)
 2. Klimczak K. M., Machowiak W., Shachmurove Y., & Staniec I., Perceived collaborative risk in small and medium technology enterprises, Journal of Small Business Management, OnlineFirst, (w druku)
 3. Klimczak K. M., Text Analysis in Finance: The challenges for efficient application, [in:] Innovation in Financial Services: Balancing Public and Private Interests, Routledge 2021, pp. 199-216
 4. Chybalski F., Marcinkiewicz E., Incorporating pro-family and pro-female components into empirical welfare state classification: some new evidence for European countries, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2021 (IF=1,279)
 5. Marcinkiewicz E., Chybalski F., A new proposal of pension regimes typology: empirical analysis of the OECD countries, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 22(1), 2019, pp. 84-99 (IF=1,00).
 6. Marcinkiewicz E., Voluntary pensions development and the adequacy of the mandatory pension system: Is there a trade-off?, Social Indicators Research, Vol. 143(2), 2019, pp. 609-636 (IF 2017=1,74)
 7. Chybalski F., Gumola M., The similarity of European pension systems in terms of OMC objectives: A cross – country study, Social Policy & Administration, Vol. 52(7), 2018, pp. 1425-1440 (IF=1,27)
 8. Marcinkiewicz E., How Generous Are Contemporary Pension Systems? A Comparative Study of the European Countries, [in:] Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds), Eurasian Economic Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 8/2, Springer, Cham 2018
 9. Klimczak K. M., Dynel M., Evaluation Markers and Mitigators in Analyst Reports in Light of Market Response to Stock Recommendations, International Journal of Business Communication, 55(3), 2018, pp. 310-337
 10. Klimczak K.M., Dynel M., Pikos A., Corporate Financial Communication in Poland, Edu-Libri, Kraków/Legionowo 2017
 11. Klimczak K. M., Krasodomska J., The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Poland, Accounting in Europe, 14 (1–2), 2017, pp.158–163
 12. Chybalski F., The Multidimensional Efficiency of Pension System: Definition and Measurement in Cross-Country Studies, Social Indicators Research, Vol. 128(1), 2016, pp. 15-34 (IF=1,74)
 13. Chybalski F., Marcinkiewicz E., The Replacement Rate: An Imperfect Indicator of Pension Adequacy in CrossCountry Analyses, Social Indicators Research, Vol. 126(1), 2016, pp. 99-117 (IF=1,74)
 14. Klimczak K. M., Dynel M., Pikos A., Goodwill Impairment Test Disclosures under Uncertainty, Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4), 2016, pp. 639–660

Projekty badawcze:

 1. Chybalski F., (kierownik): „Sprawiedliwość międzypokoleniowa w porządkach państwa dobrobytu: międzynarodowe studium porównawcze”, NCN, konkurs: Opus 12, okres realizacji: 2017-2022.
 2. Marcinkiewicz E., (kierownik): „Znaczenie posiadania nieruchomości mieszkalnej jako źródła zabezpieczenia emerytalnego: między państwem a rynkiem”, NCN, konkurs: Opus 16, okres realizacji: 2019-2022.
 3. Klimczak K., (kierownik): „Ewolucja języka sprawozdawczości finansowej: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych”, NCN, konkurs: OPUS nr 2019/35/B/HS4/03800, okres realizacji: 2020-2022.
 4. Marcinkiewicz E., (kierownik): „Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość, NCN”, konkurs: Sonata 8, okres realizacji: 2015-2019.
 5. Chybalski F., (kierownik): „Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowych”, NCN, konkurs: Opus 5, okres realizacji: 2013-2017.
 6. Klimczak K., (kierownik): „Wpływ jakościowych cech informacji finansowej na zachowanie inwestorów”, NCN, konkurs: SONATA 2, okres realizacji: 2012-2016.

 

Słowa kluczowe:

emerytury, relacje międzypokoleniowe, polityka publiczna, metody ilościowe, rynek pracy, prognozowanie biznesu, korporacje, rynki finansowe, raportowanie, analiza danych, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rynki energii

 

Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

 1. Plany emerytalne w organizacji.
 2. Relacje międzypokoleniowe w organizacji.
 3. Text Mining i przetwarzanie języka naturalnego w komunikacji biznesowej.
 4. Uczenie maszynowe w badaniach nad strategią organizacji.
 5. Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa.
 6. Nowoczesne podejście oparte na sztucznej inteligencji do modelowania rynków energii elektrycznej.

 

 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

TECHNOLOGIA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
Image
Trzy logotypy

Wydział Organizacji i Zarządzania W8

https://woiz.p.lodz.pl/

 

Kierownik:

Dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni

 

Potencjalni promotorzy:

Prof. dr hab. Andrzej Szymonik, I82

Prof. dr hab. Agnieszka ZakrzewskaBielawska, I82

Dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni, I82

Dr hab. Robert Stanisławski, prof uczelni, I82

 

Osoba do kontaktu:

Dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni, anna.adamik@p.lodz.pl

 

Zakres działalności:

Główne zainteresowania obszaru badawczego to zarządzanie nowymi technologiami w wybranych branżach (tekstylia, medycyna, motoryzacja, energetyka, żywność, hightech itp.) oraz zagadnienia wykorzystania nowatorskich aplikacji i rozwiązań technologicznych w nowoczesnych organizacjach (innowacje marketingowe w mediach społecznościowych, wyszukiwarka internetowa reklama, IT wspierające logistykę, magazynowanie, produkcję, zarządzanie, współpraca pomiędzy biznes). Szczególną uwagę przywiązuje się do aspektów innowacyjnych, zwłaszcza systemów, metod, strategii oraz narzędzi sprzyjających innowacyjności i otwartej innowacyjności w innowacyjnym rozwoju polskich i europejskich przedsiębiorstw. Inne ważne kwestie to także tworzenie, funkcjonowanie i rozwój inteligentnych organizacji, w szczególności problemy bezpieczeństwa zarządzania, (eko)logistyki i tworzenia społecznie odpowiedzialnej przewagi konkurencyjnej w tych organizacjach.

 

Działalność obecna:

Realizacja projektu: SAPIENS - Sustainability And Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020: Działania Marie SkłodowskaCurie, Research Networks: Innovative Training Networks (ITN), koordynowany przez Uniwersytet w Turynie termin realizacji: 2021 -2025. W ramach projektu realizowany jest następujący temat: Przemysł 4.0 dla zrównoważonych zakupów: promotor: D. Dragos: Uniwersytet Babeş-Bolyai – Zarządzanie i Administracja Publiczna, współpromotor A. Adamik.

 

Przyszłe działania:

 1. Stworzenie i rozwój międzynarodowej grupy badawczej "Zaawansowane technologie w zarządzaniu organizacjami".
 2. Prowadzenie badań naukowych pogłębiających wiedzę na temat roli i możliwości wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych dla celów podnoszenia sprawności różnych procesów, w tym: zarządzania strategicznego, zarządzania produkcją, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania dystrybucją, zarządzania HR, zarządzania logistyką, czy marketingiem oraz ogólnie konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw różnych branż.
 3. Rozszerzenie oferty współpracy z biznesem.

 

Publikacje/patenty/nagrody/granty:

  Publikacje:

  1. Staniec I., Kaczorowska-Spychalska D., Kalinska-Kula M., and Szczygiel N., The Study of Emotional Effects of Digitalised Work: The Case of Higher Education in the Sustainable Development, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, no. 1: 576, 2022 (IF=3,390)
  2. Grębosz-Krawczyk M., Zakrzewska-Bielawska A., Glinka B., Glińska-Neweś A., Why Do Consumers Choose Photovoltaic Panels? Identification of the Factors Influencing Consumers’ Choice Behavior regarding Photovoltaic Panel Installations, Energies, Volume 14, Issue 9, 2674, 2021
  3. Grębosz-Krawczyk M., Zakrzewska-Bielawska A., & Flaszewska S., From Words to Deeds: The Impact of ProEnvironmental Self-Identity on Green Energy Purchase Intention, Energies, 14(18), 5732, 2021
  4. Stanisławski R., Szymonik A., Impact of Selected Intelligent Systems in Logistics on the Creation of a Sustainable Market Position of Manufacturing Companies in Poland in the Context of Industry 4.0., Sustainability, vol. 13(7), 2021, pp. 1-26
  5. Adamik A., Sikora-Fernandez D., Smart Organizations as a Source of Competitiveness and Sustainable Development in the Age of Industry 4.0: Integration of Micro and Macro Perspective, Energies 14, no. 6: 1572, 2021
  6. Adamik A., Liczmańska-Kopcewicz K., Pypłacz P., & Wiśniewska A., Involvement in Renewable Energy in the Organization of the IR 4.0 Era Based on the Maturity of Socially Responsible Strategic Partnership with Customers—An Example of the Food Industry, Energies, 15(1), 180, MDPI AG, 2021 (IF=3,004)
  7. Marciniak P., Stanisławski R., Internal Determinants in the Field of RPA Technology Implementation on the Example of Selected Companies in the Context of Industry 4.0. Assumptions. Information, vol. 12(6), 2021, pp. 1- 19
  8. Szymonik A., Stanisławski R., Impact of Selected Intelligent Systems in Logistics on the Creation of a Sustainable Market Position of Manufacturing Companies in Poland in the Context of Industry 4.0. Sustainability, 13(7), 2021, pp. 1-26
  9. Szymonik A., The Application And Assessment Of The Importance Of The Least Used Intelligent Logistics Systems In Manufacturing Enterprises In Poland - Part Two, published at the 37th IBIMA Conference, Cordoba, Spain, Conference proceedings, USA 2021, pp. 7836 -7842
  10. Stanisławski R., Determinants of innovative development and their importance for small and medium-sized enterprises in Poland, International Journal of Innovation and Learning, vol. 29(1), 2021, pp. 67-88
  11. Szymonik A., Stanisławski R., Błaszczyk A., Nowoczesna koncepcja ekologistyki, Difin, Warszawa, 2021
  12. Adamik A., Nowicki M., Barriers of creating competitive advantage in the age of Industry 4.0 – conclusions from international experience, [in:] A. Zakrzewska-Bielawska, I. Staniec (Eds), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0, Springer, chapter 1, 2020
  13. Adamik A., SMEs on the way to SMART World of Industry 4.0, Proceedings of the 25th Eurasia Business and Economics Society Conference, M. HuseyinBilgin, H. Danis (Ed.), serie: Eurasian Studies in Business and Economics, Volume 2, Springer, Cham, 2020
  14. Stanisławski R., Open Innovation as a Value Chain for Small and Medium-Sized Enterprises: Determinants of the Use of Open Innovation, Sustainability, vol. 12(8), 2020, pp. 1-24
  15. Adamik A., Nowicki M., Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0, Sustainability, 11(18), 4954, Special Issue Sustainable Business Models and Innovation in the Knowledge Economy, 2019
  16. Adamik A., Inteligencja organizacji w erze IR 4.0, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (161), 2019, s. 81-97
  17. Adamik A., Nowicki M., Preparedness of Companies for Digital Transformation and Creating a Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0., Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 2018
  18. Szymonik A., Ekologistyka Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa 2018
  19. Stanisławski R., Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Politechnika Łódzka, Łódź 2018
  20. Szymonik A., Bielecki M., Logistics system safety as part of the concept of Total Logistics Management, [in:] Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal Of Engineering, t. XIII, Fascicule 1, 2015, pp. 155-159
  21. Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015
  22. Zakrzewska-Bielawska A., Flaszewska S. (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014
  23. Zakrzewska – Bielawska A., Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych i opartych na wiedzy, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, 2014, s. 23-35
  24. Zakrzewska–Bielawska A., Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych, Organizacja i Kierowanie, (1A), 2014, s. 291-301
  25. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacyjne uczenie się jako atrybut przedsiębiorstwa sektora hightech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 310, 2013, s. 311-320
  26. Zakrzewska-Bielawska A., Coopetition in high-technology firms: resource-based determinants. Recent advances in management, marketing and finances, WSEAS Press, Cambridge, 2013, pp. 51-56
  27. Zakrzewska – Bielawska A., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wyd. AGH, Kraków 2012, s. 87-116
  28. Zakrzewska‐Bielawska A., The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high‐technology sectors, R&D Management, 42(4), 2012, pp. 303-314
  29. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011
  30. Zakrzewska-Bielawska A., High technology company–concept, nature, characteristics, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finance, WSEAS Press, Penang, 2010, pp. 93- 98

  Projekty badawcze:

  1. Adamik A., (co-supervisor), obszar tematyczny: Industry 4.0 for Sustainable Procurement: supervisor: D. Dragos: BabeşBolyai University – Public Management and Administration, w ramach SAPIENS – Sustainability And Procurement in International, European, and National Systems, Horyzont 2020, okres realizacji: 2021-2025.
  2. Adamik A., (kierownik), projekt „Kooperacyjne mechanizmy dynamizowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - budowa i testowanie narzędzia”, realizowany w latach 2017-2018.
  3. Adamik A., (współwykonawca/co-researcher), grant „Dynamika i uwarunkowania kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw high tech”/“Dynamics and Determinants of Coopetition in the Development of High-tech Enterprises” MNiSZW, N N115 006040, project Bio-Tech Transfer. Internships and Biotechnology Training in INNO-GENE SA”, cofinanced from the HC OP, POKL.08.02.01-30-006/11-00, realizowany w latach 2011-2014.
  4. Zakrzewska-Bielawska A., (kierownik), projekt „Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii, MNiSW, NCN, NN 115006040, realizowany w latach 2011-2014.
  5. Zakrzewska-Bielawska A., (kierownik), projekt „Zarządzanie relacjami strategia-struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach wysokich technologii, NCN, NN 115128434, realizowany w latach 2008-2011.
  6. Stanisławski R., (kierownik, główny wykonawca), projekt „Koncepcja "open innovation" w małych i średnich przedsiębiorstwach - modele, trendy i uwarunkowania rozwoju”, nr projektu: 2012/07/ B/HS4/03085, NCN, realizowany w latach 2013-2018.
  7. Stanisławski R., (kierownik, główny wykonawca), projekt „Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji”, nr projektu: 0586/B/H03/2108/34, MNiSW, realizowany w latach 2008-2011.
  8. Stanisławski R., (kierownik, główny wykonawca), projekt „Fundusze strukturalne na rzecz rozwoju społecznogospodarczego Łodzi i województw.

   

  Słowa kluczowe:

  przemysł 4.0, nowe technologie, innowacyjny rozwój, zrównoważony rozwój, smart world, przewaga konkurencyjna, smart organizations, smart management, smart csr, smart logistics, open innovation

   

  Lista propozycji staży w danej grupie badawczej:

  1. Zespół Badawczy OPI 4.0 (koordynator: dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni):
  • Przewaga konkurencyjna oparta na nowych technologiach - Nowe technologie a przewaga konkurencyjna.
  • CSR w SMART WORLD – nowe technologie a CSR.
  • Problemy zarządzania inteligentnymi organizacjami - nowe technologie a zarządzanie organizacją.

     2. Grupa Badawcza IDEA INDUSTRY 4.0 W LOGISTYCE (koordynator: dr hab. Robert Stanisławski, prof. uczelni):

  • Nowe technologie w produkcji i Smart Logistics - nowe technologie a procesy produkcyjne.
  • Innowacje i otwarte innowacje wśród małych i średnich przedsiębiorstw – nowe technologie a MŚP.
  • Projektowanie Logistyki dla Przemysłu 4.0. i kompleksowe zarządzanie logistyką.

   

   

  The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”.

  Strona dziala - zabbix