Projekt STER NAWA dla doktorantów ISD PŁ

Image
Trzy logotypy

 

Treść (rozbudowana)
Image
NAWA logo

  

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała dofinansowanie 10 jednostkom w ramach programu „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Politechnika Łódzka jest jednym z beneficjentów.

Przyznane dofinansowania mają być przeznaczone na doskonalenie jakości kształcenia i prowadzenie badań. Projekt ma wspierać międzynarodową współpracę szkół doktorskich.

Politechnika Łódzka w ramach programu STER zrealizuje projekt „Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of Lodz Univeristy of Technology”. Zakłada on stypendia dla najlepszych doktorantów realizujących prace doktorskie na poziomie międzynarodowym. Ma rozwijać mobilność międzynarodową doktorantów oraz organizację wykładów prowadzonych gościnnie przez światowej klasy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Uczelnia planuje, w ramach projektu, opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych na temat kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ oraz badań prowadzonych przez zespoły młodych, wybitnych naukowców. Projekt potrawa 3 lata, do końca 2023 roku.

Obecnie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ kształci się 203 doktorantów. W tej grupie jest 26 cudzoziemców z 14 krajów europejskich (Ukraina, Białoruś, Włochy, Rosja, Serbia, Mołdawia) i położonych w innych zakątkach świata (Egipt, Indie, Meksyk, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Chiny oraz Iran).

 

Image
PhD Candidates

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel programu NAWA STER: umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Program "STER - Internacjonalizacja szkół doktorskich" skierowany jest do polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich poprzez:

 • poprawę jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i doświadczeń,
 • zwiększenie międzynarodowej mobilności doktorantów,
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją uczelni, polegających na organizowaniu pobytów zagranicznych profesorów prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizowaniu szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry akademickiej,
 • promowanie długofalowej współpracy międzynarodowej między szkołami doktorskimi,
 • pozyskiwanie zagranicznych doktorantów oraz współpraca z promotorami z zagranicy,
 • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, których celem jest uzyskanie wspólnych dyplomów: joint or double degree diplomas,
 • zachęcanie doktorantów do realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

 

Tytuł projektu: "Curriculum for advanced doctoral education & training – CADET Academy of Lodz University of Technology",

 

Image
STER NAWA logo

 

 

Okres realizacji projektu: 2021.01.04 – 2023.12.31

Wnioskowane finansowanie ogółem: 2 200 000 PLN

Dofinansowanie z NAWA: 1 980 000 PLN

Wkład własny PŁ: 220 000 PLN

 

   

Aby skorzystać z wielu możliwości, jakie daje program STER w celu zwiększenia poziomu internacjonalizacji, zaplanowaliśmy następujące działania:

 • związane z pozyskiwaniem zagranicznych doktorantów – planowane jest przygotowanie materiałów informacyjnych promujących kształcenie doktorskie w ISD PŁ na arenie międzynarodowej, stworzenie strony internetowej dla kandydatów do ISD PŁ wraz z informacjami o programie STER, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (także graficznych), które posłużą do promocji działań ISD PŁ. Broszury zostaną przetłumaczone na język angielski w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Jednocześnie przygotowane zostanie 12 filmów promujących szkolenie w ISD PŁ w ramach 12 różnych dyscyplin oraz 1 film promujący Szkołę Doktorską.

Zadania projektu: Rozwój promocji zagranicznej ISD PŁ Stworzenie nowej strony internetowej ISD PŁ i promocja w mediach społecznościowych Opracowanie materiałów promocyjnych Opracowanie materiałów informacyjnych Spotkajmy się! Cykl spotkań PŁ

 • związane z wypłatą stypendiów dla najlepszych zagranicznych doktorantów i doktorantów realizujących polskie projekty w ramach współpracy międzynarodowej, których celem jest uzyskanie wspólnego stopnia naukowego lub podwójnego stopnia. Wypłata stypendiów nastąpi po zatwierdzeniu Indywidualnego Planu Badań. Na czas trwania projektu planowane jest stypendium w wysokości 2 500 zł dla 15 najlepszych doktorantów spełniających wymagania projektu. Stypendia będą wypłacane w dwóch transzach przez 8 miesięcy. Wybór stypendystów projektu zostanie dokonany zgodnie z opracowanymi w tym celu zasadami przyznawanego finansowania STER.

Zadanie projektu: Award for outstanding cadets –Stypendia NAWA

 • związane ze wsparciem mobilności zagranicznej najlepszych polskich i zagranicznych doktorantów odbywających kształcenie w zakresie ISD PŁ. Proces ten będzie realizowany poprzez umożliwienie doktorantom wyjazdów na staże do zagranicznych uczelni i renomowanych ośrodków naukowych, z którymi podejmą współpracę naukowo-dydaktyczną. Doktoranci będą mieli możliwość odbycia staży badawczych trwających od 1 do 10 miesięcy w ośrodkach zlokalizowanych na całym świecie. Zadanie obejmuje finansowanie kosztów podróży i pobytu podczas mobilności za granicą.

Zadanie projektu: Cadet’s wings – wsparcie mobilności

 • związane z rozwojem działań internacjonalizacyjnych "w domu". W ramach tego działania wykłady wygłosi 12 wybitnych naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych z różnych dziedzin nauki. Ponadto planowane jest organizowanie kursów podnoszących kompetencje i zwiększających "umiejętności miękkie" doktorantów w ISD PŁ. Kursy będą wybierane spośród szeregu kursów oferowanych przez renomowane ośrodki badawcze na całym świecie na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród doktorantów.

Zadania projektu: Kurs na wiedzę specjalistyczną i wysokiej jakości szkolenia Skills up! – kursy podnoszące kompetencje doktorantów w ISD PŁ

 • związane z merytorycznym zarządzaniem projektem poprzez opracowanie dokumentów, wsparcie cudzoziemców w procesie rekrutacji, tłumaczenie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych do realizacji projektu, a także organizację pobytów profesorów wizytujących. W ramach tego zadania opracowane zostaną również materiały dydaktyczne oraz dwa wspólne programy, prowadzące do podwójnego dyplomu,

w celu kształcenia doktorantów. Ponadto planowane są dwa wnioski o dofinansowanie: Grant Erasmus + Knowledge Alliances i Innovative Training Networks w ramach działań "Maria Skłodowska-Curie".

Zadania projektu: Wsparcie procesu rekrutacji Tłumaczenia Profesorowie wizytujący! Organizacja i obsługa kształcenia Wnioski na GRANT Wspólne programy kształcenia

Kontakt w sprawie projektu:

email: isd@adm.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix