Wyniki rozmów kwalifikacyjnych na doktorat w trybie regularnym

Image
.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych (warunkowo zakwalifikowanych) do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej  w roku akademickim 2022/2023

Doktorat regularny

 

 

* par. 6 ust. 3. Kandydat warunkowo zakwalifikowany do ISD PŁ zostaje wpisany na listę doktorantów przez Dyrektora ISD PŁ po dostarczeniu oryginałów dokumentów, o których mowa w § 5 w terminie określonym przez Dyrektora ISD PŁ, zgodnie z § 5 ust. 6, i złożeniu ślubowania.

5. Termin dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, wynosi 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku kandydatów z zagranicy w uzasadnionych przypadkach Dyrektor ISD PŁ może podjąć decyzję o przedłużeniu tego terminu.

 

Strona dziala - zabbix