Limity przyjęć

Uchwała
Senatu Politechniki Łódzkiej
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie limitów przyjęć do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w związku § 2 ust. 1 Uchwały Nr 7/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023 uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Politechniki Łódzkiej określa następujące limity przyjęć do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023: (dyscyplina - limit przyjęć

 •  Inżynieria materiałowa - limit przyjęć 6
 • Inżynieria mechaniczna - limit przyjęć 7
 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika - limit przyjęć 7
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja - limit przyjęć 6
 • Inżynieria lądowa i transport - limit przyjęć 4
 • Architektura i urbanistyka - limit przyjęć 2
 • Inżynieria chemiczna - limit przyjęć 5
 • Nauki chemiczne - limit przyjęć9
 • Matematyka - limit przyjęć 3
 • Nauki fizyczne - limit przyjęć 2
 • Technologia żywności i żywienia - limit przyjęć 6
 • Nauki o zarządzaniu i jakości - limit przyjęć 3

    Razem 60

 

Strona dziala - zabbix