Archiwalny harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023.

Doktorat wdrożeniowy:

Tryb regularny:

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ISD PŁ.

Do dnia 23 września 2022 r. kandydat ma obowiązek raz dziennie sprawdzać skrzynkę pocztową, z której wysłał mail ze skanami dokumentów, ze względu na możliwość otrzymania informacji dotyczących przesłanych dokumentów.

Treść (rozbudowana)
I Rejestracja Kandydatów przez Portal rekrutacyjny

I Rejestracja Kandydatów przez portal rekrutacyjny

1. Rejestracja kandydatów do ISD PŁ jest prowadzona przez Portal rekrutacyjny Politechniki Łódzkiej dostępny pod adresem https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/.

2. Kandydat do ISD PŁ rejestruje się w Portalu rekrutacyjnym Politechniki Łódzkiej poprzez:

  1. założenie konta w portalu rekrutacyjnym,
  2. wypełnienie podania o przyjęcie do ISD PŁ,
  3. wybór jednej dyscypliny wiodącej, w której realizowany będzie program kształcenia w ISD PŁ.

3. Kandydat generuje podanie w systemie i podpisuje własnoręcznym podpisem; następnie przesyła jego skan pod adres e-mail: recruitment_ids@info.p.lodz.pl wraz z pozostałymi wymaganymi skanami dokumentów.

4. W przypadku problemów z dokonaniem rejestracji przez Portal rekrutacyjny, Kandydat jest proszony o kontakt z biurem ISD PŁ pod adresem poczty elektronicznej: recruitment_ids@info.p.lodz.pl

Opłata rekrutacyjna

Jednorazowa, bezzwrotna opłata rekrutacyjna za rozpatrzenie aplikacji wynosi 200 PLN. Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem
na indywidualne konto bankowe:

Nr rachunku bankowego w PLN:

PL40 1240 6973 1111 0010 9402 4149

Nr  rachunku bankowego w EUR:

PL56 1240 3028 1978 0000 2822 2358

Nr  rachunku bankowego  w USD:

PL91 1240 3028 1787 0000 2822 2257

Kod SWIFT: PKOPPLPW

kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, nazwa dyscypliny, opłata rekrutacyjna
do ISD PŁ

W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu wymiany na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto uczelni zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa Kandydat.

 

 

0
II Przesyłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: recruitment_ids@info.p.lodz.pl

II Przesyłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: recruitment_ids@info.p.lodz.pl

1. Skany wymaganych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać w okresie wskazanym w niniejszym harmonogramie pod adres e-mail: recruitment_ids@info.p.lodz.pl. Ostateczny termin przesłania skanów dokumentów:

a) dla Kandydatów na „Doktorat wdrożeniowy”

24 sierpnia 2022 r. (do godz. 15:00)

b) dla Kandydatów na doktorat w trybie regularnym

2 września 2022 r. (do godz. 15:00)

2. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa par. 5 uchwały nr 7/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dn. 23 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji
do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023, powinny zostać załączone do maila jako osobne skany i przesłane w jednym mailu pod adres e-mail:
recruitment_ids@info.p.lodz.pl

3. Skan danego dokumentu powinien zawierać w nazwie nazwisko i imię kandydata oraz typ dokumentu, zgodnie z poniższym przykładem. Skany tłumaczeń dokumentów bądź dokumentów zalegalizowanych albo opatrzonych klauzulą apostille (wymagane w przypadku, o którym mowa w par. 5 ust. 2 ww. uchwały) powinny być dołączone również jako osobne pliki do maila wysłanego przez kandydata (z nazwy pliku powinno wynikać, którego dokumentu dotyczy tłumaczenie bądź legalizacja/klauzula apostille).

Przykład:

Kowalski_Jan_dyplom 1 stopnia

Kowalski_Jan_zdjęcie

Kowalski_Jan_opłata rekrutacyjna

itd.

4. E-mail wysyłany pod adres recruitment_ids@info.p.lodz.pl ze wszystkimi wymaganymi skanami dokumentów powinien zawierać w tytule nazwisko i imię kandydata oraz tekst ”Nabór do ISD PŁ”.

5. Oryginały dokumentów przesłanych na etapie postępowania rekrutacyjnego będą wymagane wyłącznie od kandydatów, którzy otrzymają pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej i zostaną warunkowo zakwalifikowani do ISD PŁ.

6. Oryginały dokumentów powinny być złożone w biurze ISD PŁ w terminie wskazanym w par. 6 ust. 5 ww. uchwały w białej wiązanej teczce formatu A4 w godzinach otwarcia biura dla doktorantów ISD PŁ, tzn.

poniedziałek – 10:00-12:00

wtorek – 13:00-15:00

środa – nieczynne

czwartek – 9:00-11:00

piątek – nieczynne

7. Kandydaci, którzy ukończyli kształcenie na studiach magisterskich, ale w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów, składają wraz z dokumentacją rekrutacyjną zaświadczenie z Dziekanatu (lub Uczelni) o ocenie „na dyplomie”. Kandydaci proszeni są o zgłoszenie w swoim Dziekanacie zapotrzebowania na wydanie takiego zaświadczenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Kandydat jest zobowiązany dostarczyć dyplom niezwłocznie po jego otrzymaniu.

0
III Rozmowy kwalifikacyjne

III Rozmowy kwalifikacyjne

1. Szczegółowe kryteria oceny rozmów kwalifikacyjnych określonesą w załączniku nr 3 do uchwały wskazanej w pkt II (2) niniejszego harmonogramu.

2. Dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej (data, miejsce i sposób przeprowadzenia, tj. na miejscu/na odległość) w ramach poszczególnych dyscyplin zostanie opublikowany na stronie internetowej ISD PŁ w późniejszym terminie.

0
IV Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla poszczególnych dyscyplin zostaną opublikowane na stronie ISD PŁ.

2. Zgodnie z § 6 pkt 6 uchwały wskazanej w pkt II (2) niniejszego harmonogramu osoba przyjęta do ISD PŁ rozpoczyna kształcenie i nabywa praw doktoranta z chwilą złożenia ślubowania i po podpisaniu aktu ślubowania.

 

0
V Przepisy szczególne

V Przepisy szczególne

Kandydaci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

1. Biuro ISD PŁ jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością (w budynku A33 znajduje się winda).

2. Kandydaci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, których stan zdrowia uniemożliwia udział w rozmowie kwalifikacyjnej, składają wniosek (wraz z uzasadnieniem) do Komisji PŁ ds. Przyznawania Wsparcia Indywidualnego Osobom z Niepełnosprawnościami do dnia 29 lipca 2022 r.

Wymóg ten dotyczy zarówno kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ISD PŁ w ramach programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”, jak i kandydatów ubiegających się o przyjęcie w trybie regularnym.

Kontakt do BON:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź (Budynek A30, kampus A) tel.: (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl

3. Procedura oraz szczegółowe zasady przyznawania wsparcia określone
są w uchwale wskazanej
w pkt II (2) niniejszego harmonogramu oraz w „Regulaminie przyznawania wsparcia indywidualnego w ramach dotacji podmiotowej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (art. 365 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) obowiązującym w Politechnice Łódzkiej.

Skierowanie do rekrutacji do ISD PŁ

1. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), w tym beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, składają podanie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały wskazanej w pkt II (2) niniejszego harmonogramu – do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2022 r.

2. Wniosek powinien zawierać opis osiągnięć naukowych kandydata (w celu udokumentowania osiągnięć należy dołączyć do wniosku kopie materiałów potwierdzających ww. osiągnięcia) oraz pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego kandydata (dotyczy studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail Kandydata. 

3. Przewodniczący Rady Dyscypliny w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przygotowuje decyzję wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją w tym terminie Kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail Kandydata oraz do biura ISD PŁ.

4. Decyzję pozytywną Kandydat dołącza do dokumentów rekrutacyjnych. Decyzja negatywna nie upoważnia Kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji do ISD PŁ.

Wybór opiekuna naukowego spoza Politechniki Łódzkiej

1. Dopuszcza się wybór opiekuna naukowego spoza PŁ. W tej sytuacji Kandydat składa podanie o udzielenie zgody na wybór opiekuna naukowego spoza PŁ według wzoru określonego w załączniku nr 8 do uchwały wskazanej w pkt II (2) niniejszego harmonogramu – do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2022 roku.

2. Wniosek zawiera uzasadnienie, wykaz dorobku naukowego i profil naukowy wskazanego opiekuna oraz adres e-mail Kandydata i wskazanego opiekuna naukowego. Do wniosku Kandydat dołącza oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały wskazanej w pkt II (2) niniejszego harmonogramu.

3. Przewodniczący Rady Dyscypliny wydaje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku rekomendację (pozytywną lub negatywną) wraz z uzasadnieniem i przekazuje ją w tym terminie Kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail Kandydata oraz do biura ISD PŁ.

4. Decyzję pozytywną Kandydat dołącza do dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku decyzji negatywnej Kandydat może wnioskować o zgodę na wybór innego opiekuna spoza PŁ lub wybrać opiekuna naukowego z PŁ, ale w obu przypadkach z zachowaniem wymaganych terminów. Uzgodnienie kandydatury opiekuna naukowego spoza PŁ lub wybór opiekuna naukowego z PŁ jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji do ISD PŁ.

0

Strona dziala - zabbix