Dokumenty

Image
.

 

Szanowni Doktoranci,

w imieniu Pani Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w załączeniu przesyłam Państwu pismo (załącznik 1) i niezbędne dokumenty dotyczące oceny śródokresowej.

Uprzejmie zaznaczam, że termin składania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej tj.:

mija w dniu 16 maja 2022.

Dokumenty należy dostarczyć do ISD PŁ w wersji papierowej w godzinach przyjęć Doktorantów.

Zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 5) ocena śródokresowa odbędzie się w dniach 6-15 czerwca 2022 roku. Dokładna data i godzina przeprowadzenia oceny śródokresowej zostanie Państwu przekazana w wiadomości mailowej w późniejszym terminie.

Składy Komisji właściwe dla danych dyscyplin zostaną podane do publicznej wiadomości (na stronie internetowej ISD PŁ) niezwłocznie po ich powołaniu.

Podczas oceny śródokresowej konieczne będzie przedstawienie wcześniej przygotowanej 15‑minutowej prezentacji na przygotowanym szablonie (załącznik 6). Zarówno raport jak i prezentacja muszą być przygotowane w języku angielskim – wyjątek stanowią osoby realizujące doktoraty wdrożeniowe.

Przy ocenie śródokresowej będą brane pod uwagę następujące czynniki:

  1. Ocena terminowości realizacji harmonogramu prac nad rozprawą doktorską i jej zgodności z indywidualnym planem badawczym;
  2. Ocena postępów w realizacji programu kształcenia;
  3. Ocena dorobku naukowego lub/i artystycznego oraz dorobku popularyzatorskiego związanego z IPB doktorantki/doktoranta;
  4. Ocena przygotowanej i wygłoszonej przez doktorantkę/doktorantka prezentacji;
  5. Ocena odpowiedzi na pytania Komisji ds. oceny śródokresowej.

Warunek posiadania publikacji przez Doktoranta, o którym mowa w § 10 ust. 6 w Uchwale Nr 5/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej nie ma zastosowania w przypadku Doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w ISD PŁ przed rokiem akademickim 2021/2022.

W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt z ISD PŁ pod adresem isd@adm.p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631 28 55.

 

 

Strona dziala - zabbix